AddThis Button

Dotační projekty

Dotace představují významný pilíř financování obcí, včetně města Špindlerův Mlýn. Čerpání dotací je realizováno z řady dotačních programů, financovaných z evropských nebo národních zdrojů. V rámci národních zdrojů jsou čerpány dotace ze státního rozpočtu - z programů vyhlašovaných jednotlivými ministerstvy, ze státních mimorozpočtových fondů, a také z krajského rozpočtu. V rámci evropských zdrojů se dotace čerpají ze strukturálních fondů a Kohezního fondu.

Základní kroky, které obnáší proces obdržení dotací, získání podpory ve formě dotací ze strukturálních fondů (nebo z národních a krajských dotačních programů) probíhá v několika fázích.

1) Vymezení a definování zadání projektu / Naplánování projektu

 • Identifikace projektových možností – výzev k předkládání žádostí (popř. zpracování projektové studie)
 • Zpracování projektové žádosti
 • Předložení projektové žádosti
 • Uzavření smlouvy o financování a realizaci projektu dle projektové žádosti
 • Výběrové řízení na dodavatele – (pokud aktivity nebude provádět sám žadatel)

2) Realizace projektu

 • Realizace projektu musí probíhat v souladu se smlouvou o financování a realizaci projektu, která může také obsahovat zpřesnění toho, co bylo v projektu schváleno jinak oproti projektové žádosti (přepracovaný rozpočet, atd…).

Dotace lze čerpat v oborech

 • Cestovní ruch
 • Integrace cizinců
 • Kultura
 • Národnostní menšiny
 • Památková péče
 • Bezpečné cesty do školy - prevence nehodovosti dětí
 • Prevence kriminality
 • Protidrogová prevence
 • Rozvoj měst a územně plánovací dokumentace
 • Sociální oblast
 • Sport a tělovýchova
 • Volný čas dětí a mládeže
 • Školství
 • Zdravotnictví
 • Životní prostředí a energetika