Město Špindlerův Mlýn
Oficiální stránky městaŠpindlerův Mlýn

Odbor výstavby

zajišťuje agendu stavebního úřadu, drážního správního úřadu a silničního správního úřadu
Správní obvod obecného stavebního úřadu, drážního správního úřadu a silničního správního úřadu je tvořen kat. územími Špindlerův Mlýn, Bedřichov v Krkonoších, Labská a Přední Labská.
 
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 h - 11.00 h a 12.00 h - 17.00 h
Jednání na odboru výstavby mimo úřední hodiny je možné pouze po předchozí domluvě.

Kontakty:
 
Ing. Miroslava Šmahelová
Vedoucí odboru výstavby
Tel.: 499 404 250
 
Petra Černá, DiS
Referent odboru výstavby
Tel.: 499 404 249
 
Josef Kalenský
Referent odboru výstavby
Tel.: 499 404 253

 

Celková charakteristika odboru výstavby

Státní správa – odbor vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dle stavebního zákona  číslo 183/2006 Sb., jako obecný stavební úřad (obecným stavebním úřadem je dle § 13 odst. 1, písmeno e), zákona číslo 183/2006 Sb. s výkonem působnosti dle § 190 zákona číslo 183/2006 Sb.),  drážní správní úřad  dle zákona číslo 266/1994 Sb., silniční správní úřad dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (obec dle § 40 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb.)
 
Samospráva - odbor zajišťuje výkon samostatné působnosti na území města Špindlerův Mlýn na úseku označování nemovitostí čísly popisnými a evidenčními  dle zákona číslo 128/2000 Sb.

 Členění odboru:

 • Úsek administrativy 
 • Zajišťuje veškeré administrativní úkony spojené s činností odboru, včetně úkonů spojených s archivací dokumentů  a projektových dokumentací,
 • Posuzuje žádosti o nahlédnutí do spisů a projektových dokumentací ve spisovnách odboru
 • Vydává stavebníkům ověřené projektové dokumentace včetně tabulky "stavba  povolena"
 • Vyznačuje právní moc na usnesení a rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu.

Úsek územního rozhodování a stavebního řádu

 • Poskytuje územně plánovací informace   
 • Vede územní řízení a vydává územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změně využití území,o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, o dělení nebo scelování pozemků  a o ochranném pásmu
 • Rozhoduje za podmínek stanovených zákonem o možnosti vést zjednodušené územní řízení
 • Vydává územní souhlas na základě oznámení o záměru, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše a nedojde ke změně poměrů v území a nárokům na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
 • Vede spojená územní a stavební řízení, jsou-li podmínky v území jednoznačné
 • Se souhlasem dotčeného orgánu může se žadatelem uzavřít veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně  stavby , která nahradí územní rozhodnutí
 • Vykonává další činnosti dle zákona
 • Posuzuje v režimu ohlášení zákonem stanovené jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení,  udržovací práce a  výrobky, plnící funkci stavby.
 • Projednává  v režimu stavebního řízení ty stavby, kde to stavební zákon taxativně stanovuje a  stanovuje podmínky pro jejich provedení.
 • Vede zkrácené stavební řízení v případě uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace na tuto stavbu.
 • Na žádost stavebníka povoluje změnu stavby před dokončením
 • Rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení
 • Provádí kolaudační řízení staveb, na které vydal stavební povolení
 • U dokončených veřejných staveb k žádosti stavebníků vydává kolaudační souhlas
 • Provádí kontrolní prohlídky staveb
 • Posuzuje oznámení stavebníků o záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo její části
 • Vydává  časově omezené povolení k  předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
 • V případě potřeby nařizuje vlastníku stavby pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • Projednává změny  ve způsobu užívání staveb, v jejich provozním zařízení , ve způsobu výroby nebo jejím podstatném rozšíření či změny v činnosti, mající vliv na život a veřejné zdraví ,život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí a vydává k těmto změnám souhlas
 • Posuzuje záměr o odstranění stavby nebo její části  a  vydává povolení odstranění stavby, nebo dodatečné povolení stavby
 • Nařizuje odstranění stavby,terénních úprav a zařízení
 • Nařizuje vlastníkům staveb provádění řádné údržby, tam, kde tyto povinnosti nejsou plněny
 • Nařizuje provedení nezbytných úprav na stavbách nebo stavebních pozemcích
 • Nařizuje provedení neodkladných zabezpečovacích prací na stavbách, které svým stavem ohrožují život či zdraví osob, není-li nezbytné stavbu ihned odstranit
 • projednává stížnosti dle správního řádu

Úsek drážního správního úřadu

 • Výkon dle ustanovení § 11 zákona číslo 266/1994 Sb., O drahách, ve znění pozdějších úprav,
 • Vykonává státní dozor ve věcech drah prostřednictvím pověřené osoby (§ 58 a § 59 zákona číslo 266/1994 Sb.) – dozírá zda stavebník dráhy zajistil provozování dráhy platným úředním povolením nebo smlouvou o provozování dráhy, zajistil provádění údržby a opravy dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost, umožnil styk dráhy s jinými dráhami.
 • Vydává úřední povolení pro provozování lanových drah ( § 11 zákona číslo 266/1994 Sb.)

Úsek silničního správního úřadu

 • Rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
 • Projednává správní delikty podle § 42a a § 42b ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad nebo krajský úřad.
 • Vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

 Právní rámec

 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
 • Vyhl. č. 268/2009 Sb., o  tech. požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhl. č. 398/2009 Sb.,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb
 • Vyhl. č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
 • Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • Vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 • Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách 

 Seznamy vlastníků a správců veřejné infrastruktury, dotčených orgánů a ostatních subjektů spolupůsobících při správních řízeních

 • Seznam vlastníků a správců veřejné infrastruktury
 • ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19 P. O. BOX 03, 303 03 Plzeň
 • ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8/874, 405 02 Děčín 4
 • Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Bedřichov 94, 543 51 Špindlerův Mlýn
 • Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 82 Hradec Králové
 • RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - město
 • RWE,  s. r. o. odbor operat. správy plyn. majetku, Heydukova 707, 544 01 Dvůr Králové n/L
 • Telefónica O2 Czech Republic a. s., P.O.BOX 85, 130 11 Praha
 • Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03  HRADEC KRÁLOVÉ
 • zastoupený:
 • SÚS Královehradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, 500 04  HRADEC KRÁLOVÉ
 • Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
 • ELTODO-CITELUM, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

 Seznam dotčených orgánů spolupůsobících při správních řízeních vedených stavebním úřadem, drážním úřadem, silničním správním úřadem

 • Drážní úřad Praha, Wilsonova 80, 121 06 Praha 2 - Vinohrady
 • Hasičský záchranný sbor, Náchodská 475, 541 03 Trutnov
 • Institut technické inspekce Pha organizace st. odb.d.,Riegrovo náměstí 1493, 500 02 Hradec Králové
 • Krajská hygienická stanice, Úpická 117, 541 01 Trutnov
 • Krajská veterinární správa pro KHK, Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové
 • Město Vrchlabí zastoupené odborem RM a ÚP – územní plánování, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
 • Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí
 • Městský úřad Vrchlabí, Obecný stavební úřad, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí
 • Městský úřad Vrchlabí, odbor RM a ÚP - SSÚ, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí
 • Městský úřad Vrchlabí, odbor SMM - ochrana ZPF, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí
 • Městský úřad Vrchlabí, Speciální stavební úřad, Zámek 1, 543 11 Vrchlabí
 • Ministerstvo dopravy ČR, odb. 230 nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha
 • Obvodní báňský úřad, Lomní 357, 541 01 Trutnov
 • Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Roty Nazdar 497, 541 11 Trutnov
 • Správa Krkonošského národního parku, odbor státní správy, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
 • Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

 Ostatní subjekty spolupůsobící při správních řízeních vedených stavebním úřadem, drážním úřadem, silničním správním úřadem

 • Katastrální úřad Trutnov, Horská 822, 541 01 Trutnov
 • Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, 500 01 Hradec Králové
 • Lesy ČR, s. p. HK lesní správa Dvůr Králové nad Labem, 28. října 787, 54401 Dvůr Králové nad Labem
 • Správa Krkonošského národního parku, odbor správy majetku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
 • Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horská 5, 541 18  Trutnov

Aktuální počasí

dnes, pondělí 15. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 13 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 3.8m/s
tlak1016hPa
vlhkost40%
srážky0.33mm

Kontakt

MěÚ Špindlerův Mlýn
Špindlerův Mlýn 173
543 51 Špindlerův Mlýn

ID Datové schránky: fb3b4nn
Telefon: +420 499 404 240
E-mail: podatelna@mestospindleruvmlyn.cz

Úřední hodiny

Po 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Út 08.00 – 11.30 12.30 – 13.30
St 08.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Čt 08.00 – 11.30 12.30 – 13.30
08.00 – 11.30 12.30 – 13.30